2016-01-05

Rejestry, ewidencje, archiwa

Prowadzone w Miejskim Przedszkolu Nr 57 im. Krasnala Hałabały w Katowicach
REJESTRY :
1. Rejestr wypadków.
2. Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby.
3. Rejestr zarządzeń wewnętrznych.
4. Rejestr skarg i wniosków.
5. Rejestr dzieci uczęszczających do przedszkola.
6. Rejestr wniosków nauczycieli o rozpoczęcie stażu.
7. Rejestr wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na st. nauczyciela kontraktowego.
8. Rejestr zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji komisji.
9. Rejestr wydawanych aktów stopnia awansu zawodowego.

10. Rejestr wniosków o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
EWIDENCJE :
1.    Ewidencja środków trwałych.
2.    Ewidencja księgozbioru.
3.    Ewidencja wyposażenia i pomocy dydaktycznych - księgi inwentarzowe.
4.    Ewidencja akt osobowych.
5.    Ewidencja czasu pracy.
6.    Ewidencja wyjść w godzinach służbowych.
7.    Ewidencja wyjść prywatnych.
9.    Ewidencja pieczęci i stempli.
10.  Ewidencja dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
 Osoba starająca się o duplikat dokumentów składa podanie w kancelarii przedszkola.
    Stosowne dokumenty odbiera osobiście.
 ARCHIWUM ZAKŁADOWE:
1. Dokumentacja pedagogiczna.
2. Dokumentacja księgowa.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH ZAWARTYCH W REJESTRACH 
I  EWIDENCJACH:
Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie  
 placówki.

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się